Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n tuottamiin palveluihin liittyvä tietosuoja

Tietoturvallisuuden ja tietosuojan ensisijaisena päämääränä on Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toiminnan ja palveluiden luotettavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen sen mukaisesti, millaisia vaatimuksia toimintaan ja palveluihin liittyvien tietojen käsittelyyn on asetettu. 

Ruka-Kuusamo Matkailu ry tuottaa jäsenilleen ja sidosryhmilleen palveluja, joiden tuottaminen, suunnittelu, seuranta ja laskutus edellyttävät palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Tietojen käsittely perustuu yleensä aina lakeihin ja joissakin tapauksissa suostumukseesi.

Ruka-Kuusamo Matkailu ry kerää palveluiden käyttäjistä ainoastaan välttämättömät tiedot, joita ovat yksilöinti- ja yhteystiedot sekä palvelun kannalta välttämättömät tiedot.

Tietojen käsittely ja rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista eri yhteyksissä voit lukea lisää alla esityistä ohjeista sekä rekisterikohtaisista tietosuojaselosteista, joissa kuvataan tarkemmin myös se, mitä tietoja kussakin rekisterissä käsitellään.

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä. Tutustu oikeuksiisi alla esitetyissä ohjeissa.

Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n tietosuojavastaava: Sari Kumpuniemi, sari.kumpuniemi@rukakuusamo.fi, 0405600067, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi. Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n y-tunnus on 1791616-2.

Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimintaan liittyvät rekisterit

Ruka.fi-sivuston asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä: Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi. 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi, Sari Kumpuniemi, sari.kumpuniemi@rukakuusamo.fi.

3. Rekisterin nimi: Ruka.fi-sivustolla välitettävien ja myytävien palvelujen verkkokaupan asiakasrekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Asiakastietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, kuten palveluiden myynti ja osto, verkkopalvelujen oston vahvistaminen ja verkossa tehtyjen varausten identifiointi. Yrityksen oma sekä sen yhteistyökumppaneiden markkinointi ja viestintä. Yhteistyökumppaneiden liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen. 

6. Rekisterin tietosisältö: Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
 • Kansalaisuus
 • Aktiviteettivarauksia koskevat tiedot (varauksen arvo, varattu palvelu, erityisruokavaliot)
 • Asiakkaan maksutapatiedot
 • Tiedot palvelujen käytöstä tai ostoista
 • Asiakkaan käyttäytymistä, valintoja ja toiveita koskevat tiedot
 • Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot

7. Profilointi: Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Ruka-Kuusamo Matkailu ry voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin. Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot kerätään asiakkailta varauksenteon yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi tietoja kerätään palveluiden käytöstä, ostosten teosta saatavista tiedoista tai mahdollisesti kolmansilta tahoilta saatavista tiedoista. Hyväksymällä Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n  viestinnän ja markkinoinnin, annat luvan henkilötietojesi tallentamiseen ja käsittelyyn, jotta sinulle voidaan lähettää tilaamaasi sisältöä sähköpostitse. 

9. Henkilötietojen vastaanottajat: Rekisterinpitäjä käyttää palvelujensa toteuttamiseksi alihankkijaa tai alihankkijoita, jotka tarvitsevat henkilötietoja oman palvelunsa toteuttamiseksi. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle: Tietosuojalainsäädännön mukaan henkilötietoja voidaan siirtää EU:n jäsenvaltioiden tai ETA:n ulkopuolelle siltä osin, kun Euroopan komissio on  todennut, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Ruka-Kuusamo Matkailu ry käyttää palveluissaan EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevia yhteistyökumppaneita esimerkiksi asiakkuudenhallintaan, asiakaspalveluun, markkinointitukeen, tekniseen tukeen ja analysointiin. Siirtäessämme käyttäjän henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle käytämme Euroopan komission hyväksymiä tietojen siirtomekanismeja, kuten mallisopimuslausekkeita. Ruka-Kuusamo Matkailu ry vastaa kolmansien osapuolten kanssa tehtävästä henkilötietojen käsittelystä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

11. Henkilötietojen säilytysaika: Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asiakkuuden päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen palveluita kahteenkymmeneen (20) vuoteen. Aika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt yrityksen palveluita. Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä kuuden (6) kuukauden kuluessa, ellei tietojen säilyttämiseen ole olemassa muuta perustetta. 

Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä jos se on tarpeen reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää. 

Kun tietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen. Sopimuksen tultua suoritetuksi, tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhde on olemassa tai käsittelyyn on olemassa muu peruste (esim. reklamaatiotapaukset tai kirjanpitolaki). 

Jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä: Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi. 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi, hallintopäällikkö Suvi Juntunen, suvi.juntunen@rukakuusamo.fi. Vastaamme viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi: Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus): Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n jäsenrekisteri, jäsenmaksun laskutus, jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitaminen. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai mainontaan.

6. Rekisterin tietosisältö: Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot jäsenistä:
Yrityksen virallinen nimi ja käyttönimi
Sähköpostiosoite
Osoite- ja puhelintiedot
Laskutusosoite
Liikevaihtotiedot toimialoittain
Edellisen vuoden jäsenmaksutieto
Yrityksen sähköpostiosoite, nettiosoite
Yrityksen yhteyshenkilöt markkinoinnin osalta (nimi ja sähköpostiosoite)
Muut kontaktit Ruka-Kuusamo Matkailun ja yrityksen osalta: nimet, tittelit, sähköpostiosoitteet, puhelinnumero, tieto jäsenkirjeen saannista

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteri koostetaan Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n henkilöstön toimesta yksitellen ja perustuu kommunikointiin rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Rekisterinpitäjä ei luovuta osoitetietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Tietojen poistaminen: Tietoja voidaan poistaa osoitteen haltijan vaatimuksesta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Kielto-oikeus: Osoitteen haltijalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Matkanjärjestäjien ja median rekisteri

1. Rekisterinpitäjä: Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi. 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi, KV-myyntijohtaja Kimmo Rautiainen, kimmo.rautiainen@rukakuusamo.fi. 

3. Rekisterin nimi: Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n matkanjärjestäjien ja median rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Henkilötietojen käsittely perustuu  sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus): Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n yhteistyökumppanien kuten matkanjärjestäjien, lentoyhtiöiden ja median edustajien rekisteri. Tietoja käytetään alueen tarjonnasta kertovaan suoramarkkinointiin.

6. Rekisterin tietosisältö: Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot jäsenistä:
Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
Yrityksen nimi, sähköpostiosoite, nettiosoite
Tieto yhteydenpidosta henkilön kanssa
Tieto siitä, haluaako henkilö vastaanottaa suoramarkkinointia

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteri koostetaan Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n henkilöstön toimesta yksitellen ja perustuu kommunikointiin rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja jäsenyritystensä edustajille erikseen sovittavalla tavalla (pyrkimys kaupalliseen yhteistyöhön).

9. Tietojen poistaminen: Tietoja voidaan poistaa osoitteen haltijan vaatimuksesta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Kielto-oikeus: Osoitteen haltijalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Esiintyjärekisteri

1. Rekisterinpitäjä: Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi. 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi, tapahtumatuottaja Niina Kukka, niina.kukka@rukakuusamo.fi. 

3. Rekisterin nimi: Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n ja Kuusamon kaupungin esiintyjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Henkilötietojen käsittely perustuu  sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus): Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n ja Kuusamon kaupungin markkinoimissa tapahtumissa esiintyvien palveluntuottajien rekisteri. Rekisterin tietoja käytetään tapahtumien järjestäjien avustamiseen tapahtumatuotannossa.

6. Rekisterin tietosisältö: Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot jäsenistä:
Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
Mahdollinen yrityksen nimi, sähköpostiosoite, nettiosoite
Henkilön ja/tai yrityksen tuottama palvelu

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteri koostetaan Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n henkilöstön toimesta yksitellen ja perustuu kommunikointiin rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja Kuusamon kaupungin edustajille ja tapahtumien tuottajille erikseen sovittavalla tavalla (pyrkimys tapahtumatuotannon kehittämiseen).

9. Tietojen poistaminen: Tietoja voidaan poistaa osoitteen haltijan vaatimuksesta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Kielto-oikeus: Osoitteen haltijalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Rekisteröidyn oikeuksista

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla 1 kohta e alakohta). Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakkuussuhde. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla 1 kohta b alakohta). Tätä käsittelyperustetta on selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4. Kun tietoja käsitellään oikeutetun edun ja sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on alla listatut oikeudet. 

Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia tietoja jäsenrekisterissä tai että niitä ei käsitellä. 

Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. 

Rekisteröidyn oikeutta saada tiedot, voidaan tietosuoja-asetuksen nojalla rajoittaa tai siitä kieltäytyä, jos tietojen antaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Tällaisia suojattavia oikeuksia ovat muun muassa rekisterinpitäjän liikesalaisuudet tai toisen henkilön henkilötiedot. Rekisteröidyn oikeutta saatetaan rajoittaa myös kansallisessa lainsäädännössä (esim. tietosuojalaissa). 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on sen nojalla oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin 
 • Rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä 
 • Rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten (käsittely on tässä tapauksessa mahdollista kuitenkin muihin tarkoituksiin) 
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella. 

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen. 

Jos rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi jatkaa tietojen käsittelyä vastustuksesta huolimatta, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, tietoja ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen. 

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä rajoitettava henkilötietojen aktiivista käsittelyä seuraavissa tilanteissa: 

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden 
 • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista 
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai 
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä (vastustusoikeudesta yllä) ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet, on kesken. 

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin henkilötietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirrettyä henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kunkin rekisterin tietosuojalausekkeen kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. 

Tietoa Ruka.fi-verkkosivustosta

Ruka.fi-sivusto on Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n ja Rukakeskus Oy:n yhteistyössä toteuttama verkkopalvelu. Verkkopalvelussa välitetään Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n jäsenyritysten tarjoamia palveluja. Näiden palvelujen maksutapahtumat kulkevat Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n kautta.  

Sivustolla on SSL-varmenne, jolla palveluntarjoajan (Ruka-Kuusamo Matkailu ry) identiteetti on varmennettu ja samalla käyttäjän koneen ja palvelimen välinen yhteys on salattu. 

Varauksia ja palvelua koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Ruka Infoon, info@rukakuusamo.fi, 0406896802.

Verkkopalvelussa ei säilytetä mitään asiakkaan maksutapahtumaan liittyviä tietoja, kuten luottokortti- tai pankkitilinumeroita. Maksutapahtuma on salattu ja siinä noudatetaan Luottokunnan ja pankkien turvamääräyksiä. 

Evästeet

Evästeet (engl. cookie) ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivut tallentavat käyttäjän päätelaitteelle. Pelkkänä päätelaitteeseen lähetettävänä tekstitiedostona eväste on anonyymi tunniste, jota Ruka-Kuusamo ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön. Kun vierailet sivustolla seuraavan kerran, selaimesi lukee evästeen ja välittää tiedot takaisin verkkosivulle tai kohteelle, joka asetti evästeen. 

Evästeiden käyttö sivustolla

Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n yhteistyössä Rukakeskus Oy:n kanssa ylläpitämällä nettisivulla käytetään evästeitä sivuston toimivuuden varmistamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Nämä suorituskyky- ja käyttökokemusevästeet ovat välttämättömiä sivuston toimivuuden kannalta. Suostumuksellasi käytämme evästeitä tietojen keräämiseen, käyttöön ja tallentamiseen sekä tilastointiin. Lisäksi suostumuksellasi käytämme kolmannen osapuolen evästeitä sivuston käytön analysointiin, mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä sisällön personointiin. Käyttämällä verkkopalveluamme hyväksyt evästeiden käytön. 

Osa evästeistä on istuntokohtaisia, jotka häviävät kun verkkosivustolta poistutaan. Osa evästeistä on ns. pysyviä evästeitä, jotka säilyvät tietyn ajan (muutamasta päivästä kymmeniin kuukausiin). Kolmannen osapuolen evästeiden tarkemmat säilytysajat löytyvät palveluntarjoajien omista evästekäytännöistä. 
Katso lisätietoa selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja evästehallinnasta

Evästeiden poistaminen käytöstä

Voit kieltää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen voi heikentää palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta.

Sosiaaliset ja muut laajennukset

Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n yhteistyössä Rukakeskus Oy:n kanssa ylläpitämällä sivustolla ja palveluissa on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä, Bokun-varauspalvelun upotuksia). Sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta. 

Sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin laajennuksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Kolmannen osapuolen evästeet ovat aina kyseisen palveluntarjoajan kulloinkin noudattamien eväste- ja tietosuojakäytäntöjen alaisia.