Luonnon monimuotoisuus Kuusamossa

Maisemia ja luontoa vaalitaan Kuusamossa yhteistyön merkeissä

Ruka-Kuusamon alueen matkailijoiden on mahdollista osallistua yhdessä muiden toimijoiden kanssa alueen kauniiden maisemien ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tekemällä maisemahyvitys. Alueen metsät tuottavat monenlaisia hyötyjä; metsässä voi virkistäytyä ja ladata akkujaan, poimia marjoja ja sieniä, ja nauttia puhtaasta ulkoilmasta. Metsässä liikkuminen on toki edelleen maksutonta - maisemahyvitys on vapaaehtoinen avustus maisemien säilyttämiseksi. 

Paikallisen maisema- ja virkistysarvokauppamallin avulla turvataan kauniiden maisemien ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä alueen yksityismetsissä. Kuusamossa monille metsät ovat toimeentulon lähde. Mallin tavoitteena on ylläpitää Kuusamon metsien ympäristöarvoja ja turvata luontomatkailun edellytyksiä alueella. Työ on osa kansainvälistä SINCERE-hanketta, jossa kehitetään metsien maisema-, virkistys- ja luontoarvoja säilyttäviä toimintamalleja eri puolilla Eurooppaa. Maisema- ja virkistysarvokauppamallia on kehitetty Kuusamossa Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen johdolla yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.

Toiminnan tavoitteena on edistää maisemien ja monimuotoisuuden säilymistä yksityisten metsänomistajien alueilla pitkällä aikavälillä. Nykyisin pääosa metsänomistajien tuloista tulee puun myynnistä. Uuden mallin avulla voidaan yksityisille metsänomistajille korvata tulonmenetykset, mikäli he sitoutuvat tietyn määräajan vapaaehtoisesti suojelemaan tai käsittelemään metsäalueitaan sovitusti maisema- ja virkistysarvot huomioon ottaen.

Metsien ekologinen kestävyys paranee maisemia ja luonnon monimuotoisuutta vaalimalla. Alueella puolestaan sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys paranevat, kun matkailuyrittäjien lisäksi myös yksityiset metsänomistajat hyötyvät Kuusamoon suuntautuvasta matkailusta.

Mallin kehittäminen pohjautuu aiempaan tutkimukseen ja laajoihin taustaselvityksiin erilaisista olemassa olevista toimintamalleista sekä eri toimijoiden – matkailijoiden, matkailuyrittäjien ja metsänomistajien – näkemyksistä. Toiminnan edellytyksenä on eri tahojen aito sitoutuminen yhteistoimintaan.

Maisemahyvitys PDF

Kysymyksiä ja vastauksia maisema-arvokaupasta

Tehdäänkö maisemakohteilla avohakkuita?
Ei tehdä. Metsät joko rauhoitetaan käsittelyiltä tai niitä käsitellään niin että peitteisyys ja metsän tuntu säilyy.

Hakataanko metsää maisemakohteilla, jos hakataan niin miten?
Kohteesta riippuen metsää voi käsitellä suojelun rinnalla myös eri-ikäisrakenteisena poiminta- ja pienaukkohakkuin.;

Kuinka kauaksi aikaa maisemanhoitosopimus tehdään?
Kymmeneksi vuodeksi. Luken tutkimusten mukaan, metsänomistajat hyväksyvät paremmin 10 vuoden sopimuksen kuin pidemmän sopimuksen.

Mitä kohteille tapahtuu sopimuksen päätyttyä?
Tavoitteena on, että sopimuksia jatketaan ja maisemahyvitysjärjestelmä toimii tuolloin jatkuvalla periaatteella.

Kuinka korvaus metsänomistajalle määritellään?
Korvaus perustuu sen puuston arvoon, jonka metsänomistaja säästää maiseman ylläpitoon. Metsänomistajalle korvataan kolmasosa maisemapuuston arvosta kymmenessä vuodessa eli kolmessa kymmenessä vuodessa tulee korvatuksi koko maisemapuusto.

Näkyvätkö maisemahyvitykset maisemassa?
Maisemahyvitys- tai maisemanhoitokohteiden määrä kasvaa vähitellen ja vanhojen metsien säilymisen huomaa Kuusamossa esimerkiksi matkailureittien varsilla.

Entä jos metsänomistaja ei halua osallistua maisema-arvokauppaan?
Sopimus on metsänomistajille vapaaehtoinen. Merkittävä osa metsänomistajista on tosin halukkaita tarjoamaan maisemanhoitopalveluja. Mukaan soveltuvat ne uudistusiässä olevat kohteet, jotka ovat sijainniltaan keskeisiä.

Onko luonnon monimuotoisuus otettu huomioon?
Kyllä, metsäkohteet on valittu niin, että valintaperusteena on ollut metsävaratietojen perusteella kohdealueen arvokkaat monimuotoisuuskohteet.

Miten hiilen sitominen otettu huomioon?
Kohteet on valittu niin että niissä on runsas puusto, ja siten suuri hiilivarasto, joka säilyy maisemapuustossa.

Miten maisema-arvokauppa eroaa muista rahankeräyskohteista?
Maisemahyvityksessä kohteina on paikallisesti arvokkaat Kuusamon maisemametsät. Suojelualueet perustuvat ekologisiin kriteereihin (luonnon monimuotoisuuteen), mutta tässä mallissa on etsitty kohteita, jotka näkyvät vierailijoille ja tukevat luontomatkailua.

Miten sopimukset tehdään?
Sopimuksen laatii metsänomistajan puolesta Suomen metsäkeskus ja sen allekirjoittavat metsänomistaja ja Ruka-Kuusamo Matkailu ry.

Maisema-arvokaupan kehittämisessä mukana: